Lựa chọn giấy in catalogue như nào là hợp lý?

    Lựa chọn giấy in catalogue như nào là hợp lý?

    Lựa chọn giấy in catalogue như nào là hợp lý?